Fundacja im. Bartka Kruczkowskiego

Menu

Pomóż fundacji!

Wpłacając darowiznę na konto Fundacji im. Bartka Kruczkowskiego możliwe jest jej odliczenie od podstawy opodatkowania jako darowiznę na cele statutowe.

Statut

STATUT FUNDACJI
pod nazwą Fundacja im. Bartka Kruczkowskiego „ORGANIŚCI”

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą: im Bartka Kruczkowskiego „ORGANIŚCI” zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez:
  1. Jolantę Kruczkowska,
  2. Dominikę Lipniewską-Hopkins,
  3. Monika Sternau,
  zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 12.07.2013 przed notariuszem Katarzyną Nagórską – Protasiuk w kancelarii notarialnej w Gdańsku repertorium A Nr 2028/2013 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu. Fundacja jest apolityczna.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§2

 1. Fundacja jest uprawniona do używania skróconej nazwy „ORGANIŚCI”.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§3

 1. Siedzibą fundacji jest miasto Gdańsk.

§4

 1. Właściwym ministrem sprawującym nadzór nad Fundacją jest minister właściwy do spraw Zdrowia.

§5

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego.

§6

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.

§7

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, dyplomy, certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.


Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§8

 1. Fundacja została powołana w celu: a. popularyzacji idei leczenia poprzez transplantację narządów i tkanek, b. ukazywania i promowania zalet transplantacji, jako dobrej metody leczenia, c. wspierania osób czekających na przeszczep oraz będących już po operacji, oraz rodzin tych osób, d. promocji transplantacji jako metody leczenia, e. rozpowszechniania idei oddawania narządów i tkanek do transplantacji, f. zwiększania świadomości społeczeństwa na temat roli, jaką może odegrać transplantacja

§9

 1. Fundacja realizuje swoje cele przez:
  1. wspieranie psychiczne i pomoc psychologiczną osobom mającym problemy emocjonalne związane z przyjęciem nowej sytuacji życiowej przed lub po przeszczepie,
  2. wspieranie psychiczne i pomoc psychologiczną dawców i ich rodzin,
  3. wspieranie lub organizowanie spotkań edukacyjnych osób po transplantacji oraz spotkań popularyzujących transplantacje z uwzględnieniem zagadnień etycznych,
  4. upowszechnianie idei transplantacji poprzez współpracę ze środowiskami nauczycielskimi i uczniowskimi szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych,
  5. pomaganie przy rozwiązywaniu problemów osobom wymagającym szczególnego wsparcia,
  6. prowadzenie działalności wydawniczej – publikacje naukowe, książki, ulotki, broszury, plakaty związane z transplantacją,
  7. organizowanie konferencji, spotkań, warsztatów oraz kampanii społecznych,
  8. organizowanie pomocy i wspieranie osób po przeszczepie, w szczególności w zakresie ich rehabilitacji,
  9. organizowanie „Dni Transplantacji”,
  10. wspieranie organizacji wydarzeń ku czci i pamięci dawców narządów i tkanek do przeszczepów, ich rodzin oraz osób czekających na transplantacje i po transplantacjach,
  11. wspieranie lub organizowanie spotkań integracyjnych oraz edukacyjnych osób po transplantacji,
  12. organizowanie spotkań popularyzujących transplantacje z uwzględnieniem zagadnień etycznych z tym związanych,
  13. prowadzenie szkoleń on-line w zakresie tematu transplantacji,
  14. tworzenie i rozpowszechnianie „Kart Dawcy”,
  15. tworzenie bazy danych potencjalnych dawców,
  16. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów o podobnych celach, w tym również komercyjnych podmiotów gospodarczych w ich działaniach zbieżnych z celami Fundacji.

§10

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność statutową, nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.


Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§11

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§12

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§13

 1. Majątek Fundacji pochodzi z:
  a. darowizn, spadków, zapisów,
  b. dotacji, subwencji i innych dopłat władz państwowych i samorządowych,
  c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  d. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
  e. dochodów z praw niemajątkowych f. nawiązek sądowych.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§14

 1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.


Rozdział IV
Organy Fundacji

§15

 1. Organami Fundacji są:
  a. Rada Fundacji, 
  b. Zarząd Fundacji,
  c. Rady Projektów Fundacji.
 2. Członkowie Zarządu Fundacji i Rad Projektów Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu sprawowanej funkcji.

§16

 1. Do składu Rady Fundacji mogą wejść osoby prawne i fizyczne, które w szczególny sposób wspierają działania Fundacji, zwłaszcza posiadające tytuł Sponsora Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się co najmniej z dwóch członków.
 3. Nowych członków Rady Fundacji powołuje Rada Fundacji, z zastrzeżeniem, że pierwszą Radę Fundacji niniejszym Statutem powołują Fundatorzy.
 4. Rada Fundacji została powołana na okres 3 lat.
 5. Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić przez pozostałych członków Rady lub przez Fundatorów.
 6. W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzą: Dominika Lipniewska-Hopkins oraz Artur Próchnicki.

§17

 1. Do zadań Rady Fundacji należy:
  1. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
  2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
  3. podejmowanie decyzji w przedmiocie połączenia się z inną fundacją, powoływania i przystąpienia do spółek,
  4. przyjmowanie do Rady Fundacji osób prawnych i fizycznych, które w szczególny sposób wspierają działania Fundacji.

§18

 1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb z inicjatywy jednego z członków
 2. Uchwały Rady Fundacji zapadają jednogłośnie z udziałem wszystkich uprawnionych.

§19

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 1 lub od 3 do 5 osób i jest powoływany na okres 3 lat przez Radę Fundacji, z tym że pierwszy Zarząd powoływany jest przez Fundatorów.
 2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, z tym że w pierwszym Zarządzie Prezesa wybierają Fundatorzy, a w przypadku zarządu jednoosobowego członek Zarządu jest Prezesem Fundacji.
 3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
 4. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w przypadku:
  a. złożenia rezygnacji,
  b. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
  c. choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  d. niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok,
  e. przekroczenia 75 roku życia,
  f. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
  g. istotnego naruszenia postanowień Statutu,
  h. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
 5. W skład pierwszego Zarządu wchodzą : Jolanta Kruczkowska - prezes , Monika Sternau, Paweł Poźniak.

§20

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd reprezentuje Fundację w stosunku z osobami trzecimi .

§21

 1. Zarząd Fundacji:
  1. opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
  2. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
  3. sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
  4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
  5. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
  6. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
  7. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
  8. prowadzi działalność statutową i odpowiada za nią przed Radą Fundacji,
  9. powołuje członków Rad Projektów Fundacji i zatwierdza regulamin ich działania.

§22

 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§23

 1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, to uchwały zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków . W razie ilości głosów równej przeważa głos Prezesa Fundacji .

§ 24

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§25

 1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji oraz wynagrodzenia członków Rad Projektów Fundacji określa Zarząd.

§26

 1. Do realizacji wybranych projektów Zarząd może powołać Radę Projektu Fundacji.
 2. W nazwie Rady Projektu Fundacji powinna znaleźć się nazwa właściwego projektu.

§27

 1. Członków Rad Projektów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.
 2. Członkowie Rad Projektów Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Radach.
 3. Wynagrodzenie członków Rad Projektów określa Zarząd.
 4. W skład Rad Projektów Fundacji mogą wchodzić przedstawiciele ofiarodawców Fundacji, którzy przeznaczają swe darowizny na rzecz właściwego projektu.

§28

 1. Przedstawiciele ofiarodawców Fundacji, zasiadający w Radach Projektów Fundacji, mogą mieć głos uprzywilejowany.
 2. Członkowie Rad Projektów reprezentujący ofiarodawców Fundacji nie mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu sprawowanych funkcji. W uzasadnionych przypadkach mogą żądać zwrotu wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem swej funkcji.
 3. Za zgodą Zarządu członkowie Rad Projektów mogą zamawiać płatne ekspertyzy, studia i raporty.

§29

 1. Zadania Rad Projektów Fundacji obejmują:
  1. nadzór nad realizacją projektu,
  2. nadzór nad wykonaniem budżetu projektu,
  3. występowanie z wnioskami do Zarządu dotyczącymi projektu,
  4. zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych projektu.

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§30

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji wraz z Zarządem bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§31

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji wraz z Zarządem, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§32

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji wraz z Zarządem , bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji wraz z Zarządem na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
34 0.036417007446289