Fundacja im. Bartka Kruczkowskiego

Menu

Pomóż fundacji!

Wpłacając darowiznę na konto Fundacji im. Bartka Kruczkowskiego możliwe jest jej odliczenie od podstawy opodatkowania jako darowiznę na cele statutowe.

28 lutego 2019

Raport z badań

Stosunek mieszkańców Gdańska do transplantacji

Raport z badań

Badania dotyczące stosunku mieszkańców Gdańska do problemu transplantacji przeprowadzone zostały przez Centrum Doradztwa i Badań Społecznych SOCJOGRAM na zlecenie Fundacji im. Bartka Kruczkowskiego „ORGANIŚCI” (dalej: Organiści) pod koniec 2018 roku. Wszelkie czynności badawcze przeprowadzono na terenie miasta Gdańsk wśród dorosłych mieszkańców miasta. Zgodnie z etyką prowadzone badania były całkowicie anonimowe i dobrowolne, zaś zebrane wyniki posłużyły do przygotowania raportu oraz do wdrożenia praktycznych działań i rozwiązań zmierzających do upowszechnienia idei transplantacji za życia oraz transplantacji po śmierci. Głównym celem realizowanych badań było określenie stosunku mieszkańców Gdańska do problemu transplantacji, określenie ich poziomu wiedzy w badanym temacie, jak również zanotowanie najważniejszych przekonań odnośnie przeszczepów ludzkich narządów. Aby osiągnąć założony cel postawiono kilka najważniejszych pytań badawczych, wokół których zorganizowane zostało badanie:

 1. jaki jest ogólny stosunek respondentów do transplantacji?
 2. czy respondenci posiadają doświadczenia własne w zakresie transplantacji?
 3. jakie są argumenty respondentów za transplantacją?
 4. jakie są argumenty respondentów przeciw transplantacji?
 5. jaki jest stosunek respondentów do zgody domniemanej i oświadczenia woli?
 6. jaki jest poziom wiedzy respondentów z zakresu transplantacji?
 7. jaki jest stopień znajomości kwestii prawnych w zakresie transplantacji?

Przeprowadzone badanie, a przede wszystkim wyniki płynące z niego pozwalają również postawić kilka celów pozanaukowych. Realizatorzy procesu badawczego mają nadzieję, że zebrane podczas prowadzeni badań doświadczenia i wiedza wyniki przyczynią się do:

 1. zwiększenia osób gotowych do wejścia w procedurę transplantacji w przypadku, gdyby zaistniała taka potrzeba,
 2. opracowania szczegółowych rekomendacji dla placówek zdrowia publicznego w zakresie tematu transplantacji ,
 3. zrealizowania edukacyjnego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży,
 4. zrealizowania programu szkoleniowego dla mieszkańców Gdańska,
 5. sporządzenia szczegółowej metodologii badań jakościowych,
 6. rozpowszechnienia fundamentalnych informacji na temat transplantacji w Polsce.

Przyjęte obszary badawcze, postawione pytania badawcze oraz ułożona kafeteria do odpowiednich pytań umożliwiły przyjęcie kilku głównych hipotez badawczych. Na zakończenie projektu badawczego zweryfikujmy wstępne przypuszczenia

H1: Mieszkańcy Gdańska przejawiają pozytywny stosunek do problemu transplantacji.

PRAWDA, jednakże subiektywny pozytywny stosunek do idei przeszczepiania narządów po śmierci i za życia nie przekłada się na gotowość do transplantacji.

H2: Stosunek do transplantacji zależy od tego, że mowa jest o transplantacji za życia czy po śmierci.

PRAWDA: badane osoby bardziej skłonne są do wyrażania pozytywnych opinii o transplantacji po śmierci, niż za życia. W przypadku tego drugiego rodzaju transplantacji narządów uwidaczniają się wyraźne obawy badanych osób o pogorszenie własnego stanu zdrowia, dobrobytu życiowego, jak również wysokiej nieufnoości wobec służby zdrowia

H3: Stosunek do transplantacji nie zależy od tego, czy problem przeszczepu dotyczy osoby dorosłej bądź dziecka.

NIEPRAWDA: prowadzone badania jasno wskazują, że osoby badane mają w ogóle problem z postawieniem się w roli śmierci własnego dziecka. Okazuje się, że mieszkańcy Gdańska biorący udział w badaniu częściej są skłonni zgadzać się na transplantację narządów nie tylko po śmierci, co za życia, ale również jeśli transplantacja ta dotyczy ich samych, a nie ich dzieci.

H4: Własne doświadczenia w zakresie przeszczepów determinują stosunek osób badanych do transplantacji.

PRAWDA: okazuje się, że własne doświadczenia związane z ideą transplantacji pozytywnie przekładają się na stosunek do transplantacji, jak również do gotowości do oddawania narządów osobom bliskim za życiu lub po śmierci.

H5: Badane osoby nie mają własnych doświadczeń w zakresie problemu transplantacji.

PRAWDA: Jedynie niespełna co dziesiąty badany respondent przyznał, że w swojej rodzinie bądź w najbliższym otoczeniu spotkał się z problemem transplantacji. Pomimo niewielu doświadczeń osobistych w tym zakresie okazuje się, że temat ten jest tematem poruszanym w codziennych rozmowach z innymi osobami.

H6: Wiedza mieszkańców Gdańska o problemie transplantacji jest niska.

PRAWDA: To najbardziej negatywny obraz prowadzonych badań. Zarówno wiedza subiektywna mierzona na szkolnej skali od 1 do 6 (niedostatecznie – celująco), jak również autorski indeks wiedzy ukazał ogromne braki w podstawowej wiedzy odnośnie idei transplantacji. To właśnie brak wystarczającej wiedzy zmniejsza potencjalną gotowość respondentów do przeszczepów, jak również rodzi często nieuzasadnione obawy związane z transplantacją w ogóle.

H7: Oświadczenie woli o zgodzie na transplantacje nie jest powszechne wśród mieszkańców Gdańska.

PRAWDA/NIEPRAWDA: choć samo pojęcie jest dość dobrze i szeroko znane badanym osobom, nie przekłada się to na spisanie oświadczenia woli (6%). Cieszyć może szeroka gotowość do podpisania takiego oświadczenia.

Cały raport można przeczytać TUTAJ.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
37 0.16609907150269